21/05/24

Документа

Доступна за преузимање

Информатор о раду

Правилник о начину решавања рекламација корисника услуга

Правилник о сахрањивању, уређењу и одржавању на Градском гробљу

Одлука о паркирању

Правилник о одношењу комуналног одпада и одржавању депонија

Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње

Правилник о атмосферској канализацији

Правилник о отпадним водама

Правилник о водоснабдевању и техничким условима

Правилник о раду Мешовите пијаце