24/07/24

Радна јединица Водовод и Канализација

Канализација

Јавна атмосферска канализација састоји се од јавне атмосферске канализационе мреже и канализационих атмосферских прикључака. Није дозвољено испуштање фекалних отпадних вода у систем атмосферске канализације. У канале за одвођење атмосферских вода и атмосферску канализацију у оквиру сепарационог канализационог система забрањено је упуштање : 1. употребљене санитарне воде из стамбених, друштвених, комуналних и индустријских објеката , 2. непречишћене атмосферске воде са површина јако загађених продуктима индустрије, 3. индустријске отпадне воде са и без предходне обраде на интерним уређајима за пречишћавање, осим расхладних вода.

Водоснабдевање

Унутрашњу (кућну, стамбену или предузећа) водоводну мрежу чине водоводне цеви с припадајућим уређајима и то почевши од главног водомера, који служи за обрачунавање потрошње воде на некретнини, па надаље. Инвеститор свих радова на унутрашњој водоводној мрежи је власник или корисник некретнине на чије име гласи водоводни прикључак.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

На систем јавне канализације за одвођење и пречишћавање отпадних вода могу се прикључити објекти који се граде или су изграђени са грађевинском дозволом, односно који су уписани у катастар непокретности, а испред којих је изграђена јавна канализациона мрежа.

Правилник о отпадним водама

ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Изградњу водоводног прикључка одобрава Јавно комунално предузеће издавањем сагласности. Захтев за издавање сагласности за прикључење на јавну водоводну мрежу мора да садржи обим потребне услуге: количину воде која би се требала доводити и друге техничке податке од значаја за издавање сагласности у односу на одредбе Правилника. Спој унутрашњег водовода на јавну водоводну мрежу,уградњу водомера изводи Јавно комунално предузеће, а по запримљеном писменом захтеву власника, односно корисника некретнине.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ЈАВНУ АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Пројект прикључка унутрашње атмосферске канализације и изведба појединих делова морају бити усклађени са системом јавне атмосферске канализације који је у функцији. Вршилац комуналне делатности који управља системом јавне атмосферске канализације одређује место постављања, тип контролног окна и место спајања канализационог прикључка с јавном атмосферском канализацијом и искључиво изводи прикључење на јавну атмосферску канализацију.

Пријава/одјава комуналних услуга

Уколико желите да пријавите или одјавите комуналне услуге на одређени период потребно је да попуните захтев.