27/05/24

ЈКП „Комуналпројект“ кроз деценије

Историјски подаци говоре да је подручје на којем се налази бачкопаланачка општина, а посебно град Бачка Палака, од постојања било интересантно као човеково станиште. Бројни су трагови човековог присуства већ двадесетак хиљада година. Општина Бачка Паланка по последњем попису становништва има 55 528 становника, а територијално захвата површину од 579км2.

Почетак организованог водоснабдевања Бачке Паланке везује се за 1962. годину када се започело са радовима извођења објекта на изворишту „Мали водовод“. Укупно је било изведено 6 бунара на изворишту „Мали водовод“ на три локалитета и то: „Центар“, „Железник“ и „Вашариште“. Године 1964. пуштена је у погон црпна станица у центру града са разводном водоводном мрежом дужине око 9км. Даље је вршено сукцесивно проширење – доградња водоводне мреже активирањем новог изворишта „Ристића пут“ које данас покрива читаво насеље и укупне је дужине око 140км, док је у насељеним местима дистрибуција пијаће воде остварена цевоводима укупне дужине 120км. године, 1. априла основано је прво Комунално предузеће у Бачкој Паланци под називом „Завод за комунална и стамбена питања“ које је под тим именом пословало следеће 4 године.

Претежна делатност ЈКП „Комуналпројект“ – а је експлоатација, пречишћавање и дистрибуција воде.

предузеће ставља акценат на водоснабдевање, али ништа мање не придаје значају осталим делатностима којима се бави.

У јануару 1969. године предузеће мења име и следећих 10 година послује под именом „Завод за урбанизам, комуналне и стамбене послове“. 1979. године мења се начин пословања нашег предузећа где сама интерна организација почиње да бива по ООУР – има (основним организацијама удруженог рада). Тадашњи пун назив гласио је „Радна организација за пројектовање, комуналне и грађевинске послове Комуналпројект“, где се први пут у називу предузећа додаје реч КОМУНАЛПРОЈЕКТ. У склопу су била истакнута три ООУР- а и то су: ООУР „Водовод“, ООУР „Комуналац“ и ООУР „План“. Од 1989. до 1992. године данашњи ЈКП „Комуналпројект“ послује под називом „Посебно Друштвено Предузеће за комуналне делатноси и пројектовање“, а од 1992. године па све до данас пун назив предузећа јесте Јавно Комунално Предузеће „Комуналпројект“ чији је оснивач Општина Бачка Паланка. Данас ЈКП „Комуналпројект“ представља неоспорног домаћина Општине Бачка Паланка, које се брине о свему ономе што чини животну свакодневницу.

ЈКП Комуналпројект

Радне јединице Јавног комуналног предузећа

Водовод и канализација

Транспорт и одржавање

Комунaлна хигијена

Радна заједница