15/04/24

РЕКЛАМАЦИЈЕ

Лице задужено за пријем рекламација је Бранкица Докић.

Рекламације се наведеном лицу достављају у току радног времена.

Обавештење о праву потрошача на рекламацију и вансудско решавање спорова

Бесплатан телефонски позив: