Основни подаци

Основна делатност ЈКП „Комуналпројект“–а јесте експлоатација, пречишћавање и дистрибуција воде.

Комуналне делатности које обавља ЈКП „Комуналпројект“ су:

 • Производња и дистрибуција воде
 • Одвођење отпадних и атмосферских вода
 • Одношење и депоновање смећа
 • Одржавање чистоће јавних површина
 • Одржавање зелених површина
 • Погребне услуге
 • Пијачне услуге
 • Паркинг сервис

Место директора врши Бошко Мијатовић.

Јавно Комунално Предузеће „Комуналпројект“ Бачка Паланка

Трг Братства и Јединства бр. 40

021 755 0 100

info@komunalprojekt.rs

Шифра деалтности 3600

ПИБ 100495492

МБ 08081255

У склопу ЈКП „Комуналпројект“ – а налазе се четири радне јединице и то:

 1. РЈ Фабрика Воде
 2. РЈ Комунална хигијена
 3. РЈ Транспорт и одржавање
 4. РЈ Радна заједница

 

Мисија – ЈКП „Комуналпројект“ је кроз своје дугогодишње пословање увек имао мисију обезбеђивање уредног, квалитетног и економски задовољавајућег пружања свих врста комуналних услуга грађанима општине Бачка Паланка. Мисија нашег Предузећа је, не само одговори на потребе грађана, већ и да константно стреми ка вишем и бољем квалитету пословања.

Визија – Наша визија је да будемо Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања и инвестиција, тако и у области живљења, односно, да увођењем нових навика и трендова будемо Предузеће које послује у корак са временом.

Циљ – Поверавањем обављања комуналне делатности ЈКП „Комуналпројет“ од стране Општине Бачка Паланка има за циљ пружање комуналних производа и комуналних услуга и развој комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка.

ЈКП „Комуналпројект“ је дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајност, односно континуитет, одговарајући квалитет, обим и врста комуналних производа и услуга којоима се постиже потребан ниво у задовољавању потреба корисника.

Примарни циљеви нашег Предузећа су:

 • Унапређење организације рада и ефикасност;
 • Повећање обима производње производа у обима пружања услуга;
 • Мере заштите и обезбеђења комуналних објеката, уређаја и инсталација;
 • Стална функционална оспособљеност комуналних објеката, одржавање грађевинских и других објеката, постројења и опреме који служе за обављање комуналних делатности;
 • Унапређење постојеће технике и технологије и
 • Обнову возног парка