У току реконструкција водоводне мреже у Деспотову

У склопу редовних активности на спровођењу Плана инвестиција за 2018.
годину, ЈКП Комуналпројект изводи радове на реконструкцији водоводне
мреже у улици Светозара Милетића у насељу Деспотово чији је инвеститор
општина Бачка Паланка.
Укупна дужина деонице која се реконструише је 900 м од чега зу завршени
радови на ископу и полагању цеви дужине 250 м, промера 110 мм од
материјала ПЕХД. Вредност радова износи 6,7 милиона динара.
Тренутно се на израђеној деоници врши дезинфекција под пробним
притиском.
У наредном периоду уградиће се преосталих 650 м, а потом ће након
исходовања потребних сагласности од стране републичких органа бити
започети радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Трг ослобођења
дужине 645 м промера 110мм.
Вредност радова ове инвестиције је 7 милиона динара. Реконструкциом ових
деоница ће се умногоме побољшати функционисање водоснабдевања овог
дела насеља, као и квалитет испоручене воде, обзиром да је постојећа мрежа
стара преко четрдесет година и чињеницу да је насеље Деспотово добило у
2016. години нови погон за прераду воде која по свим параметрима одговара
Правилнику о здравственој исправности воде.
У припреми је спровођење процудуре за избора израђивача пројектно
техничке документације за хидрогеолошка бушења новог дубоког бунара у
овом насељеном месту.
У Бачкој Паланци започети су припремни радови на извођењу реконструкције
водоводне мреже у улици Староградској, укупне дужине 120 метара, промера
110 мм, чији је рок завршетка крај јуна месеца.
Такође је у поступку избор извовођача за део радова на изградњи примарног
колектора канализационе мреже у Северној индустријској зони укупне дужине
1000 м од којих секундарну мрежу изводи ЈКП Комуналпројект.

Вредност радова је 9 милона динара, а значај ове инвестиције је што ће се
решити одвођење отпадних вода из овог дела постојеће индустријске зоне и
омогућити прикључење нових привредних корисника.
У току априла месеца ЈКП Комуналпројект је завршио реконструкцију
водоводне мреже у Челареву у улици Иве Лоле Рибара, дужине 350 метара.
Вредноста инвестиције је 3 милиона динара. Ова инвестиција је завршетак
радова из 2017. године током које је реконструисано 550 метара водоводне
мреже у вредности око 3,5 милиона динара
У Бачкој Паланци су у потпуности изведени радови на изградњи новог бунара
Б9а на изворишту Ристића пут и током наредне недеље се очекује пуштање у
рад и експлоатацију што ће у значајној мери повећати капацитете изворишта, а
самим тим и бољу снабдевеност питком водом. Издашност бунара је 9 литара
у секунди.
Такође, у склопу планираних инвестиција за 2018. годину су започети
припремни радови на хидрогеолошком бушењу новог бунара у Пивницама,
чиме ће бити у знатнијој мери побољшано снабдевање водом овог места.
Инвеститор је Општина Бачка Паланка.
Вредност инвестиције је 25 милиона динара. Средства за ову инвестицију су
обезбеђена из АПВ.