Саопштење

Преузимањем комуналних делатности у насељеним местима Општине Бачка Паланка, од стране ЈКП „Комуналпројект“ уочени су основни проблеми, а то су недовољни капацитети изворишта, неодговарајући третман воде у сеоским насељима, застарела водоводна мрежа и опрема, што узрокује губитке у експлоатацији.

Александар Богуновић – в.д. директора

Вишедеценијска експлоатација без озбиљнијих захвата у одржавању и модернизацији условили су да су бунари данас у лошем стању, малог капацитета и на граници економске исплативости.

Задатак ЈКП „Комуналпројект“ – а јесте да све те проблеме систематски решава, а за шта је потребно и време и знатна финансијска средства.

За реализацију инвестиција у 2017. години које су планиране у другој половини године је потребно обезбедити средства са виших нивоа власти те је први приоритет у овом тренутку израда пројектно – техничке документације.

Тренутно је у току и израда урбанистичког пројекта неопходног за изходовање грађевинске дозволе која је потребна за изградњу бунара у Пивницама и Бачкој Паланци и по завршетку истог следи конкурисање за средства код Покрајинског секретаријата за шумарство, пољопривреду и водопривреду за изградњу бунара.

Пројектна документација се завршава и за изградњу канализационе мреже у северној радној зони која је предвиђена у плану и програму за ову годину са средствима општинског буџета као и за изградњу водоводне и канализационе мреже у ромском насељу „Черга“ у Бачкој Паланци за коју се средства за реализацију очекују из ИПА фондова.

У току је набавка материјала за хидро машинско опремање новог бунара у Обровцу чиме ће се квалитет воде значајно поправити у том насељеном месту.

За системски развој водоснабдевања на територији целокупне општине јесте потребна израда Генералног пројекта водоснабдевања насељених места. Генерални пројекат треба да предвиди проширење изворишних капацитета, модел дистрибуције и прераде који са технолошког и финансијског становишта обезбеђује континуитет и квалитет водоснабдевања на територији целе општине.

Када је у питању одвођење отпадних вода, основни предуслов за системски развој инфраструктуре на територији целокупне општине јесте израда Генералног пројекта одвођења отпадних вода насељених места.

На тај начин ће се превазићи примарни проблем разноликости више типова канализационих мрежа и технологија за пречишћавање отпадних вода и њихово повезивање у функционалан систем.

Генерални пројекат треба да предвиди и омогући коришћење тзв. групних система, којима се једним ППОВ пречишћавају отпадне воде из више оближњих насеља, повезаних магистралним колекторима са одговарајућим КЦС (канализационим црпним станицама).

Што се тиче пројектне документације азилa за псе у Новој Гајдобри у току је израда пројекта за партерно уређење истог, као и усклађивање пројектне документације за изградњу капеле у Нештину.

Други приоритет је смањење губитака како физичких тако и административних, кроз увођење најсавременијих технологија за праћење и мерење воде потиснуте у систем и то на сваком корисничком месту даљинским путем и имплементација података у јединствен информациони систем.

Овим мерама ће се значајно повећати тачност очитавања, повећати наплата, смањити трошкови и унапредити квалитет услуге и односа са корисницима, а са друге стране обезбедити додатна средства потребна за улагање у унапређење инфраструктуре.